top of page

ประวัติความเป็นมา

วัดเพลงกลางสวน

วัดเพลง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร วัดเพลงมีงานประจำปีในช่วงเดือนมีนาคม เป็นงาน 3 วัน 3 คืน นอกจากนั้นมีงานทำบุญเฉพาะในวันพระใหญ่และเทศกาลสำคัญ หลวงพ่อตาแดง ภายในพระวิหารเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือกันมาก ชาวบ้านมักมาบนบานศาลกล่าวด้วยประทัดหรือไข่ต้ม

_DSC7823.jpg

ประวัติ

วัดเพลงสร้างและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2370 และเมื่อพิจารณาจากอุโบสถหลังเดิมก็เป็นแบบพระราชนิยมสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คือเป็นอุโบสถแบบเก๋งจีน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2460 ก็ได้ขาดผู้ทำนุบำรุง ทำให้เสนาสนะต่าง ๆ ทรุดโทรมลงจนไม่มีภิกษุจำพรรษาและได้กลายเป็นวัดร้างที่สุด ขณะที่ประยูร อุลุชาฎะ ระบุว่า วัดได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ก็ได้กลับไปรกร้างอีก

 

อีกแหล่งข้อมูลระบุว่า ชาวบ้านละแวกนี้เชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพผ่านมาบริเวณนี้แล้วสร้างวัดไว้ รวมทั้งสร้าง หลวงพ่อสิน เป็นพระประธานในอุโบสถ และเล่ากันว่าเดิมรอบวัดมีคลองทั้ง 4 ด้าน สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เสด็จพระราชดำเนินมาทางเรือ นอกจากนั้นยังมีบางสำนวนกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเคยยกทัพผ่านมาและประทับในวิหารหลวงพ่อแดง

ต่อมาเมื่อมีชาวบ้านมาอยู่กันอย่างหนาแน่นในย่านนี้ จึงได้นิมนต์พระสมุห์ทองใบ ติกฺขวีโร มาฟื้นฟูวัดร้างขึ้นใหม่ ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกวัดเพลงร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2522

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเพลง (กลางสวน)
นับเฉพาะระยะหลังจากที่ได้รับการยกขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆฺ์ประจำอยู่ มีดังนี้


๑. พระสมุห์ทองใบ ติกขวโร - พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๐ (รวม ๗ ปี)
๒. พระอธิการสมศักดิ์ ทีปธมฺโม - พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๓ (รวม ๓ ปี)
๓. พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ - พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๙ (รวม ๖ ปี)

๔. พระอธิการบุญรอด ถิรปุญโญ - พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ (รวม ๗ ปี)
๕. พระครูอาทรกิจจาภิรักษ์ - พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ (รวม ๑ ปี)
๖. พระครูสังฆรักษ์สระ ฐิตปุญโญ - พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ (รวม ๕ ปี)
๗. พระครูภาวนาธีรวรคุณ (ไพรัช) - พ.ศ. ๒๕๕๒  ถึง ปัจจุบัน

อาคารเสนาสนะ

อุโบสถเดิมเป็นทรงเก๋งจีน แต่บูรณะใหม่เป็นทรงไทย หลังคา 2 ชั้นลด หน้าบันเป็นลายหน้าขบหรือเกียรติมุขล้อมรอบด้วยเครือเถา หน้าต่างเป็นไม้สัก ภายในประดิษฐานพระประธาน

นามว่า หลวงพ่อสิน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิทองเหลือง หน้าตัก 2 ศอก วิหารตั้งอยู่ด้านข้างหรือด้านทิศเหนือของอุโบสถ ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อตาแดง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ

ชาวบ้านมักมักมาแก้บนด้วยการจุดประทัดหรือถวายไข่ต้ม

_DSC7846.jpg
ประวัติและผลงาน
พระครูภาวนาธิรวรคุณ
เจ้าอาวาสวัดเพลง (กลางสวน)
เจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒

ชื่อ พระครูกาวนาธิรวรคุณ ฉายา วรโท นามสกุล ธรรมชาติ อายุ ๕๐ ปี พรรษา ๓๐ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, อภิธรรมบัณฑิต วัดเพลง (กลางสวน) ๑๑๒ ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย ๔ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเพลง (กลางสวน) เจ้าคณะแขวงบางเชือกหนังเขต ๒ พระอุปัชฌาย์ ๒. สถานะเดิม ชื่อ ไพรัช นามสกุล ธรรมชาติ เกิดวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ปี มะแม บิดา นายไสว มารดา นางจรัญ นามสกุล ธรรมชาติ ณ บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ๓. บรรพชา วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ วัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พระอุปัชฌาย์ พระครูกัลยาณานุรักษ์ วัดห้วงโสม ตำบลหนองม่วง อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ๔. อุปสมบท วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ วัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พระอุปัชฌาย์ : พระครูกัลยาณานุรักษ์ วัดห้วงโสม ตำบลหนองม่วง อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พระกรรมวาจาจารย์ : พระอธิการบุญช่วย อินฺทโชโต วัดหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พระอนุสาวนาจารย์ : พระประวิช ณฎธวโร วัดคลองจาก ตำบล คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ๕. วิทยฐานะ (๑) พ.ศ. ๒๕๒๔ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นที่ ๖ โรงเรียนบ้านเนินตาล ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ที่สำนักเรียน วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบไถ่ได้เปรียญธรรม ๔ประโยค ที่สำนักเรียน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร (๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบไส่ได้อภิธรรมชั้นมหาเอก เป็นอภิธรรมบัณฑิต ที่สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และ สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ความสามารถพิเศษ - ทรงพระปาติโมกข์ - สอน/บรรยายพระอภิธรรม ๖. งานปกครอง (๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะ ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส วัดเพลง (กลางสวน) วันที่ ๓๐ เมษายน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม เป็นเจ้าอาวาสวัดเพลง (กลางสวน) (๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ สิงหาคม เป็นผู้รักษาการ เจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒ วันที่ ๒๘ กันยายน เป็นเจ้าคณะแขวง บางเชือกหนัง เขต ๒ (๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มกราคม เป็นพระอุปัชฌาย์ งานด้านการศึกษา (๑) พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นครูสอนโรงเรียน พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน เป็นครูสอนสอนพระอภิธรรม ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นครูสอนพระอภิธรรม ที่วัดสามพระยา (๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นครูสอนพระอภิธรรม ที่กรมพลาธิการทหารเรือและกรมเจ้าท่า (๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นครูสอนพระอภิธรรม ที่บริษัทยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕ด เป็นครูสอนนักธรรมชั้นเอก ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน รับบรรยายธรรมตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ - โรงพยาบาลราชวิถี - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย - มูลนิธิ อโรคยา - และหน่วยงานราชการทั่วไป (๘) พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนพระสูตรและพระอภิธรรม ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คณะ ๓ ทุกวันพฤหัสบดี และวันพฤหัสสุดท้ายของเดือน นำคณะญาติโยมที่มาศึกษา ปฏิบัติธรรม ณ ภายในพระอุโบสถ (๙) พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นครูสอนพระอธิธรรม ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕o เป็นครูสอนพระอภิธรรม ที่มูลนิธิพระสัทธรรม (๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ นำนักศึกษาพระอภิธรรม และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีละ ๑ ครั้ง (๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน เป็นครูสอนพระอภิธรรม ที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน เป็นครูสอนพระอภิธรรม ที่วัดเพลง (กลางสวน) งานสาธารณูปการ (๑) งานก่อสร้างถาวรวัตถุ พ.ศ. ๒๕๕๒ สร้างอาคารปฏิบัติธรรม ๒ หลัง รวมเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ๒๕๕๓ สร้างห้องคลังเก็บของ ๑ หลัง เป็นจำนวนเงิน ๒๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๕ สร้างกุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง ๒ ชั้น เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๖ สร้างสำนักงาน ๑ หลัง เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ร้างห้องเรียนพระอภิธรรม หลัง เป็นจำนวนเงิน แรรชลิระcห. ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ลาดยางภายในวัดทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๔ สร้างกุฏิสงฆ์ ๔ ชั้น เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๙ สร้างโดมโครงเหล็ก , หลัง เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๙ สร้างกำแพงวัด และซุ้มประตูวัด รวมเป็นเงิน ๓,๔๕๐,๐๐๐ (สามล้านสี่แสนท้าหมื่นบาทถ้วน) (๒) งานมูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ พ.ศ. ๒๕๕๒ บูรณะวิหารหลวงพ่อตาแดง รวมเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๗ บูรณะอุโบสถ (ดีดขึ้นเป็น ๒ชั้น) รวมเป็นเงิน๖,๔๘๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พ.ศ. ๒๕๕๘ บูรณะวิหารหลวงพ่อตาแดง ทำเป็น ๒ ชั้น รวมเป็นเงิน ๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมงานค่าก่อสร้าง และบรูณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุทุกรายการ เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน) งานสาธารณประโยชน์ (๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ - สนับสนุนหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ (ชุดพิเศษ) เป็นจำนวนเงิน ๕,๔0๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาท ถ้วน) -สนับสนุนหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ๕ รอบ ๖๐ พรรษา (ชุดพิเศษ) เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) - สนับสนุนแผ่นทองคำแท้ พระบรมสาทิสลักษณ์ ที่ระลึก ๕ รอบ ๖. พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (ชุดพิเศษ) เป็นจำนวนเงิน ๘,๕๐๐ บาท (แปดพัน ห้าร้อยบาทถ้วน) (๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ บริจาคทรัพย์ในการอุดหนุนการศึกษา การศาสนา และการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน โรงเรียน วิเวกประสิทธิ์วิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธาตุ (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ สนับสนุนเหรียญตราพระบรมสาทิสลักษณ์ที่ระลึก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็น จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมงานสาธารณประโยชน์ ทุกรายการ เป็นจำนวนเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ๑๐. สมณศักดิ์ (๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมของพระพุทธวรญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่ พระครูธรรมธร (๒) พ.ศ. ๒๕๕0 วันที่ 、 ธันวาคม รับตั้งเป็นพระครูฐานานุกรม ของพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์ วัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ที่ พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๗) วันที่ ๕ ธันวาคม ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูภาวนาธีรวรคุณ นโยบายและวัตถุประสงค์ ๑. สนับสนุนให้ภิกษุ - สามเณร ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัด กับชุมชน ๓. เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ให้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรม ๔. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระอภิธรรม แก่ภิกษุ - สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 2. ส่งเสริมให้เป็นสถานที่จัดอบรมเยาวชน ๖. โครงการสร้างอาคาร เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา และปฏิบัติธรรม ต. ปลูกป่าเพื่อให้เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ ๔. เพื่อเป็นศูนย์เผยแผ่ธรรม

bottom of page